Terms & Conditions

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

CR Bot เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบซอฟแวร์เพื่อช่วยในการลงทุน ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงใดอันเกิดขึ้นจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเอง โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ จากการลงทุน

CR Bot จะใช้ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ เช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ LINE Account ในการติดต่อสื่อสารต่างๆ กับผู้ใช้งานโดยตรงเท่านั้น เช่น แจ้งประกาศต่างๆ ของระบบ การตลาดและโปรโมชัน รวมไปถึงการแจ้งเตือนการทำงานของระบบต่อผู้ใช้

ข้อมูลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ หรือจัดให้โดยผู้ให้บริการซึ่งได้มาจากหน่วยงานที่สาม ผู้ให้บริการไม่รับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจและตกลงยอมรับว่า ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเอง หรือจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานที่สามแต่ถูกเผยแพร่โดยผู้ให้บริการเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนนั้นไม่ได้เป็นการรับประกันต่อผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุน

ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยัน ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หากผู้ใช้ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานทาง CR Bot จะทำการปิดการใช้งานระบบของผู้ใช้และดำเนินการพักการใช้ไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการอนุญาตให้ใช้อีกครั้ง

นโยบายการคืนเงิน

ทีมงาน CR Bot ไม่มีนโยบายการคืนเงินการใช้บริการ ยกเว้นติดปัญหาทางเทคนิค และไม่สามารถเชื่อมต่อระบบกับเครื่องมือของ CR Bot ได้

*ข้อกำหนดข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัพเดทล่าสุด 01/10/2021